สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอวาท  3  เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธศาสนาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  3  ประการ  ได้แก่  การไม่ทำความชั่ว  ทำความดี  และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของเบญจธรรม  กุศลมูล 3  และพละ 4  ได้
  2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดได้
  3. เห็นคุณค่าและชื่นชมการปฏิบัติตนเป็นคนดีของตนเองและสังคมได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ไตรสิกขาและโอวาท 3
เรื่อง ไตรสิกขาและโอวาท 3 (3) 4 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์