สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอวาท 3 เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธศาสนาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  3  ประการ  ได้แก่  การไม่ทำความชั่ว  ทำความดี  และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ส 1.1  ป 6/4   วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายความหมายของเบญจศีล  อบายมุขและกุศลมูลได้

     2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

     3. เห็นคุณค่าและชื่นชมการปฏิบัติตนเป็นคนดีของตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ไตรสิกขาและโอวาท 3
เรื่อง ไตรสิกขาและโอวาท 3 (2) 3 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์