สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ไตรสิกขา  คือหลักธรรมการฝึกอบรม กาย วาจา ใจ เพื่อให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา  อันเป็นหลักในการพัฒนาตนเองและสังคม  เพื่อให้เกิดความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

       1.1  ป 6/4   วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายความหมายไตรสิกขาได้

     2. ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาได้เหมาะสม

     3. เห็นคุณค่าและการชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ไตรสิกขาและโอวาท 3
เรื่อง ไตรสิกขาและโอวาท 3 (1) 29 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์