สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน  เพราะได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากความชั่วและพบกับความสุขอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

    ส 1.1  ป 6/4   วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. บอกความหมายของพระธรรมได้

    2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้

    3. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามหลักธรรม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
เรื่อง การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (2) 27 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์