สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             การรู้จักศาสนสถาน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด  เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ  การถวายของแด่พระภิกษุ  การปฏิบัติตนขณะฟังธรรม  และการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนาเป็นมารยาทของชาวพุทธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ส 1.2  ป 6/1   อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ  ในศาสนสถาน  และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

       ส 1.2  ป  6/2   มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. บอกแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในฐานะพุทธศาสนิกชนได้

      2. ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีเห็นคุณค่าและชื่นชมผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ชาวพุทธที่ดี

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การแสดงบทบาทสมมุติ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 22 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์