สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและศาสนพิธีของศาสนาจะทำให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติของพิธีกรรมนั้นๆ  และยังเป็นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ส 1.1  ป 6/9   อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ  และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี

    ส 1.2  ป  6/3   อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา

     ส 1.2  ป 6/4   แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือ  แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาอื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายขั้นตอนของศาสนพิธีได้

     2. ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้บอกความสำคัญของศาสนพิธีได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ศาสนพิธี
เรื่อง ศาสนพิธี (2) 21 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์