สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและศาสนพิธีของศาสนาจะทำให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติของพิธีกรรมนั้นๆ  และยังเป็นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     1.1  ป 6/9   อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ  และปฏิบัติตนได้อย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายขั้นตอนของศาสนพิธีได้

     2. ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้

     3. บอกความสำคัญของศาสนพิธีได้

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ศาสนพิธี
เรื่อง ศาสนพิธี (1) 20 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์