สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         พุทธสาวกเป็นบุคคลสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ให้คติ  ข้อเตือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

      1.1  ป 6/3   เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. อธิบายประวัติและสรุปคุณธรรมที่ได้จากประวัติพระราธะได้

       2. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       3. ชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้องได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด 
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง พุทธสาวก
เรื่อง พุทธสาวก (1) 15 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์