สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมและศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

      1.1  ป 62  วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อธิบายศาสนสถานได้

      2. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนได้ถูกต้องเหมาะสม

      3. เห็นคุณค่าและชื่นชมศาสนิกชนที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด 
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง ศาสนสถาน
เรื่อง ศาสนสถาน 14 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์