สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          คัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่บรรจุหลักธรรมของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นหลักคำสอนให้คริสต์ศาสนิกชนอยู่ในสังคมด้วยความสุขและความรัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​ตัวชี้วัด

       ส 1.1  ป 62     วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ได้
  2. ระบุความสำคัญและหลักธรรมของคัมภีร์ไบเบิลได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด  “หลักธรรมของศาสนาคริสต์”
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
เรื่อง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (2) 12 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์