สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่คนไทยนับถือ การศึกษาประวัติและความเป็นมาของศาสนาอิสลามช่วยให้ศาสนิกชนมีความศรัทธายึดมั่นในการทำความดี และเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 1.1  ป 6\2   สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายความเป็นมาและแหล่งกำเนิดของศาสนาอิสลามได้

      2. มีความเข้าใจในประวัติของศาสนาอิสลาม

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (3) 7 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์