สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ศาสนาคริสต์เป็นอีกหนึ่งศาสนาที่คนไทยนับถือ  การศึกษาประวัติและความเป็นมาของศาสนาคริสต์ช่วยให้ศาสนิกชนมีความศรัทธายึดมั่นในการทำความดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 1.1  ป 6\2   สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความเป็นมาและแหล่งกำเนิดของพระคริสต์ได้
  2. เรียงลำดับเหตุการณ์ในศาสนาคริสต์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเรียงลำดับเหตุการณ์
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (2) 6 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์