สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ซึ่งส่งผลทำให้วิถีการดำเนินชีวิตมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายด้าน  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ส 1.1 ป.6\1     วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติหรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่นับถือได้
  2. ระบุศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจใบงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย
เรื่อง ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย 1 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์