สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รำวง มาตรฐาน มีกำเนิดมาจากการรำโทน แต่เดิมการรำโทนเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยทั่วไป ใช้เล่นกันในฤดูเทศกาลเฉพาะท้องถิ่นบางจังหวัด รำ โทน หรือ รำวงพื้นบ้านได้รับความนิยม จึงทำให้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานนัก จอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่านให้ความสนใจและสนับสนุนรำวงอย่างจริงจัง จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดการปรับปรุงการรำ และบทร้องให้มีแบบแผนที่แน่นอน เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยการละเล่นพื้นบ้านให้ทีระเบียบ แบบแผนเป็นแบบฉบับต่อคนรุ่นหลัง กรมศิลปากร ประพันธ์ 4 บทเพลง คืองามแสงเดือน,ชาวไทย ,รำซิมารำและ คืนเดือนหงาย ท่านผู้หญิงละเมียด พิบูลสงคราม ประพันธ์ 6 บทเพลง คือ ดอกไม้ของชาติ , ดวงจันทร์-วันเพ็ญ ,หญิงไทยใจงาม ,ยอดชายใจหาญ ,ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ,บูชานักรบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.3.1       ป.6/1   สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์    

                        การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นเน้นลีลา 

                        หรือ อารมณ์

              ป.6/2   ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ

                        การออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง

              ป.6/3   แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ      

ศ.3.2       ป. 6/2   การแสดงนาฏศิลป์

              ป. 6/5  ระบำ

              ป. 6/4   รำวงมาตรฐาน 

              ป. 6/5  ระบำ  รำ  ฟ้อน

              ป. 6/6  การแสดงพื้นบ้าน                                  

    วัตถุประสงค์

             1.  ความหมาย-ลักษณะความสำคัญ-ธรรมเนียมการแสดง รำวงมาตรฐาน

             2. เพลงและท่ารำในรำวงมาตรฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ รหัสวิชา ศ16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง รำวงมาตรฐาน(1) 11 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ