สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค

ภาคเหนือ     มีการแสดงหรือการร่ายรำที่มีจังหวะช้า ท่ารำที่อ่อนช้อย นุ่มนวล นาฏศิลป์ของภาคเหนือเช่น ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนมาลัย ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ ตีกลองสะบัดไชย นาฏศิลป์ของภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากประเทศใกล้เคียง ได้แก่ พม่า ลาว จีน และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย เช่น ไทยใหญ่ เงี้ยว ชาวไทยภูเขา เป็นต้น   ดังนั้น นาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคเหนือ นอกจากมีของที่เป็น "คนเมือง" แท้ๆ แล้วยังมีนาฏศิลป์ที่ผสมกลมกลืนกับชนชาติต่างๆ และของชนเผ่าต่างๆ

 ภาคใต้    เป็นดินแดนที่ติดทะเลฝั่งตะวันตกและตะวันออก ทางด้านใต้ติดกับมลายู ทำให้รับวัฒนธรรมของมลายูบ้าง ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างคล้ายคลึงกัน คือ พูดเร็ว ว่องไว ตัดสินใจเร็ว เพลงและดนตรีจึงคล้ายคลึงกัน เช่น หนังตะลุง ลิเกป่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)      การแสดงของภาคอีสานเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็ว กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เซิ้งดึงครกดึงสาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือ เช่น ฟ้อนภูไท (ผู้ไท) เป็นต้น

ภาคกลาง   คนภาคกลางส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพื่อความสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงาน เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เต้นกำรำเคียว รำเถิดเทิง รำโทนหรือรำวง รำกลองยาว เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.3.1       ป.6/1   สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์    

                        การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นเน้นลีลา 

                        หรือ อารมณ์

              ป.6/2   ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ

                        การออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง

              ป.6/3   แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ      

ศ.3.2       ป. 6/2   การแสดงนาฏศิลป์

              ป. 6/5  ระบำ

              ป. 6/4   รำวงมาตรฐาน 

              ป. 6/5  ระบำ  รำ  ฟ้อน

              ป. 6/6  การแสดงพื้นบ้าน                                  

    วัตถุประสงค์

             1.  ความหมาย-ลักษณะความสำคัญ-ความแตกต่างฃองการแสดง นาฏศิลป์ 4 ภาค

             2. การแสดงท่ารำ-ขับร้องตามบทเพลงที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการตอบคำถาม

            8.2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ รหัสวิชา ศ16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นาฏศิลป์ 4 ภาค
เรื่อง นาฏศิลป์ 4 ภาค(1) 28 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ