สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังอยู่กับที่ของหิน คือ กระบวนการที่ทำให้หินแตกหักออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยลงไปเรื่อย ๆ              

หรือเกิดการสลายตัวได้สารใหม่ที่มีสมบัติทางเคมีต่างจากเดิม การผุพังอยู่กับที่สามารถได้จากปัจจัย

ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เช่น ความร้อน น้ำแข็ง รากต้นไม้ ฝนกรด และการเกิดสนิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการผุพังอยู่กับที่ของหิน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชั่วโมง การผุพังอยู่กับที่ของหิน
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ของหิน 7 ม.ค. 63 (มีใบงาน แบบฝึกหัด และใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก