สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดตัวนำหรือสายไฟฟ้าจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ ลวดตัวนำหรือ
สายไฟฟ้านั้น สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนำไปใช้ทำแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณกระแสไฟฟ้า และจำนวนรอบของขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก และสามารถนำแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายผลที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้า
2. อธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั่วโมง การเกิดแม่เหล็กไฟฟ้า
เรื่อง การเกิดแม่เหล็กไฟฟ้า 20 ธ.ค. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก