สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีส่วนประกอบคือ ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และการต่อ

วงจรปิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ และการต่อวงจรเปิดจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

การวัดผลและประเมินผล

 1.ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

 2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

 3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (ต่อ) 3 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก