สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สารผสมคือสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน โดยอาจรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเนื้อผสมก็ได้ การละลายเกิดจากสารชนิดหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และมองเห็นเหมือนกันทุกส่วนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียว เรียกการผสมนี้ว่า สารเนื้อผสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายลักษณะของสารที่เกิดจากการนำมาผสมกัน

2. จำแนกสารตามลักษณะเนื้อสาร

3. สังเกตและอธิบายการละลายของสาร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การเปลี่ยนแปลงของสาร
ชั่วโมง การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร
เรื่อง การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร (ต่อ) 19 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก