สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรียนรู้โปรแกรม PowerPoint จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ สามารถนำข้อมูลที่ต้องการมานำเสนอในรูปแบบโปรแกรมและสร้างเอกสารเพื่อให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
(ง 3.1 ป.6/4,ป.6/5)  ใช้เครื่องมือสร้างงานนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint ได้ 
จุดประสงค์
1.สร้างงานนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบ และการใช้งานของ โปรแกรม PowerPoint

๒. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์

๓. ประเมินคุณลักษณะ   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง การสร้างงานนำเสนอ
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 20 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง