สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรียนรู้โปรแกรม PowerPoint จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ สามารถนำข้อมูลที่ต้องการมานำเสนอในรูปแบบโปรแกรมและสร้างเอกสารเพื่อให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

(ง 3.1 ป.6/4,ป.6/5)  บอกส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint ได้


จุดประสงค์

1.บอกส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบ และการใช้งานของ โปรแกรม PowerPoint

๒. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์

๓. ประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง การสร้างงานนำเสนอ
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 30 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง