สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกแบบที่ดีจะต้องรู้จักวางแผน  รู้จักเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ให้เหมาะสมกับ รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด
     ง 2.1  ป.6/2

   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

๑.ประเมินความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

๒. ประเมินทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

๓. ประเมินคุณลักษณะ   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง ร่วมจิตสร้างสรรค์
เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง