สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเข้าใจในหลักการของการประดิษฐ์  รู้จักการวางแผนและวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของใช้  จะทำให้สามารถประดิษฐ์ของใช้ที่มีคุณภาพได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

      ง 2.1  ป.6/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะ                      

                           

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง จุดประกายความคิด
เรื่อง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ (ต่อ) 19 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง