สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                 ความเข้าใจในหลักการของการประดิษฐ์  รู้จักการวางแผนและวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของใช้  จะทำให้สามารถประดิษฐ์ของใช้ที่มีคุณภาพได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ง 2.1  ป.6/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายหลักการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะ                      

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง จุดประกายความคิด
เรื่อง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ 12 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง