สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานสำคัญในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ง 2.1  ป.6/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะการสื่อสารการทำงานกลุ่ม

3. ประเมินคุณลักษณะ                                 

                           

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง สืบค้นความหมาย
เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง