สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              เทคโนโลยี  หมายถึง  การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ง 2.1  ป.6/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีได้

2. ประเมินการร่วมกิจกรรม

3. ประเมินคุณลักษณะ                       

                           

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลยี 7 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง