สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอธิบายการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่ง อาจใช้คำ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้

ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือใช้คำอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ ใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. ให้เหตุผล
  2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เรื่อง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2 มี.ค. 63 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แบบฝึกหัดประกอบการสอน เรื่อง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน