สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูล  

แต่ละรายการ การแบ่งพื้นที่รูปวงกลมแบ่งที่จุดศูนย์กลางโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามจำนวนรายการของข้อมูล    

ซึ่งส่วนแบ่งของรูปวงกลมจะมีพื้นที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

    เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านแผนภูมิรูปวงกลม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล

     3.   สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

          1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          2 ตรวจใบกิจกรรม

          3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 27 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล