สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. แผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ    โดยให้ความสูงหรือ  ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการ  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปมี ความกว้างเท่ากัน และเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน

 2. ข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือใกล้เคียงกันนิยมใช้  แสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน เพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งและอภิปรายประเด็นต่างๆ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.แก้ปัญหา

2.ให้เหตุผล

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การอ่านแผนภูมิแท่ง
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง 19 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล