สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปที่สามารถพับหรือประดิษฐ์ให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้เป็นรูปคลี่ของ   

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  หรือพีระมิด

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

 

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2 ตรวจใบกิจกรรม
3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 5 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการเรียนการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล