สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลมให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลม
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปวงกลม (2) 31 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล