สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การรู้ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ จะช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

2.  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ อาจดำเนินการตามขั้นตอนจากการทำความเข้าใจโจทย์ การวางแผนแก้ปัญหา  การดำเนินตามแผน  และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์  หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล หรือความถูกต้องของคำตอบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  ให้เหตุผล

      3.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 ตรวจใบกิจกรรม

3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 22 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล