สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยม  เรียกว่า ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  ให้เหตุผล

      3.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาความยาวของรอบรูป 1
เรื่อง การหาความยาวรอบรูป 1 8 ม.ค. 63 (มีใบกิจกกรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล