สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดสร้างโดยอาศัย  ลักษณะของด้านและมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดความยาวของด้านให้

         ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

    เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล