สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดสร้างโดยอาศัย  ลักษณะของด้านและมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

  เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดความยาวของด้านให้

           ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

    เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 27 ธ.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล