สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมการแข่งขัน “รวมพลังคิดคณิต” เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 

           ของคำตอบ

     

    ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

          -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง กิจกรรมการแข่งขัน
เรื่อง กิจกรรมการแข่งขัน “รวมพลังคิดคณิต” เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละ (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน) 16 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล