สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจาก การทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ และแสดงวิธีทำ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้                                             

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

          -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี
เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี 13 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล