สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจาก การทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีหาราคาขายจากโจทย์ปัญหาร้อยละ เมื่อจำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
   

การวัดผลและประเมินผล

  -  สังเกตการตอบคำถาม
  -  สังเกตการทำกิจกรรม
  -  ตรวจแบบฝึกหัด
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน 6 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล