สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ราคาสิ่งของที่ซื้อมาเรียกว่าราคาซื้อ (ต้นทุน) ราคาที่ขายสิ่งของเรียกว่าราคาขาย ถ้าขายโดยราคาขายมากกว่าราคาซื้อเรียกว่าขายได้กำไร ถ้าขายโดยราคาขายน้อยกว่า ราคาซื้อเรียกว่าขายขาดทุน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีหากำไร ขาดทุน และราคาขายจากโจทย์ปัญหาร้อยละ เมื่อจำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ       

    ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย
เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย 4 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล