สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การแก้สมการเป็นวิธีการหา คำตอบของสมการ การแก้สมการอาจใช้สมบัติการ เท่ากันเกี่ยวกับการบวก จำนวนที่เท่ากันสองจำนวนเมื่อ นำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาบวก แต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลบวกย่อม เท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและตรวจคำตอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

    เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1. แก้ปัญหา

     2. ให้เหตุผล

     3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
เรื่อง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก 8 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล