สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยผลผลิตบางส่วนจะนำไปเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 4.2  ป.6/2  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความหลากหลายในด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย อาเซียน
ชั่วโมง อาเซียน
เรื่อง อาเซียน 3 3 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์