สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 4.2  ป.6/2 บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.สามารถบอกความหลากหลายในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2.อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย อาเซียน
ชั่วโมง อาเซียน
เรื่อง อาเซียน 2 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์