สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกันของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 4.2  ป.6/2  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2.อธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอาเซียนได้
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย อาเซียน
ชั่วโมง อาเซียน
เรื่อง อาเซียน 1 20 ม.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์