สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาจากอดีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่นปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 4.3  ป.6/4  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยรัตนโกสินทร์ได้
2. รู้จักคุณค่า  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
3. ปฎิบัติตนตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์