สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจ  คือ การบำบัด

ทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรโดยแท้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

4.3  ป.6/1  อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  โดยสังเขป

  

       จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พอสังเขป
  2. ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

การวัดผลและประเมินผล

    1. การเข้าร่วมกิจกรรม

    2.  การทำใบงาน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์