สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิรูปด้านการปกครอง  สาธารณูปโภคให้ทันสมัยตามประเทศตะวันตก  และมีพระราชไมตรีกับประเทศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ส 4.3  ป 6\4   ยกตัวอย่างผลงานของบุคคสำคัญด้านต่างๆ  สมัยรัตนโกสินทร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

      2. จำแนกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัวเป็นแผนภาพ

      3. เห็นคุณค่าและความสำคัญ  ข้อคิดที่ควรนำไปปฏิบัติจากการศึกษาพระราชประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด 
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3 2 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์