สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปกครอง  การนำพาประเทศให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก  และด้านพุทธศาสนา  ดาราศาสตร์  ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

    ส 4.3  ป 6\4   ยกตัวอย่างผลงานของบุคคสำคัญด้านต่าง ๆ  สมัยรัตนโกสินทร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. จำแนกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้อยู่หัวเป็นแผนภาพ
  3. เห็นคุณค่าและความสำคัญ  ข้อคิดที่ควรนำไปปฏิบัติจากการศึกษาพระราชประวัติและผลงานของ

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด 
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 25 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์