สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น  3  ยุค  คือ  ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ต้นต้น  ยุคปฏิรูปให้เป็นแบบสมัยใหม่  และยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  พัฒนาการในด้านต่างๆ  ของแต่ละสมัยเป็นรากฐานของความเจริญของชาติไทยในสมัยปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     4.3  ป 6\2   อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

     2. จำแนกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นแผนภาพ

     3. เห็นคุณค่าและความสำคัญ  ข้อคิดที่ควรนำไปปฏิบัติจากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด 
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 1 18 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์