สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น  3  ยุค  คือ  ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ต้นต้น  ยุคปฏิรูปให้เป็นแบบสมัยใหม่  และยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  พัฒนาการในด้านต่างๆ  ของแต่ละสมัยเป็นรากฐานของความเจริญของชาติไทยในสมัยปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      4.2  ป 6\1   การพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

                ป 6\2   อธิบายปัจจัยที่ส่งเสิรมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. อธิบายการสถาปกนากรุงรัตนโกสินทร์

       2. บอกปัจจัยที่ส่งผลต่อการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด  “การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์”
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 11 พ.ย. 62 (มีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์