สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การศึกษาพัฒนาความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของไทยในอดีต  เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์  สามารถศึกษาจากร่องรอยทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลาจารึก  และพงศาวดาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ส 4.

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะทั่วไปของกรุงรัตนโกสินทร์ได้
  2. อธิบายลักษณะความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ได้3  ป 6\1   อธิบายพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ได้โดยสังเขป

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง กรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์ 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์